Reference

Mezi naše zákazníky patří, technologické firny, stavební firmy, elektromontážní firmy, státní zpráva, města, obce a v neposlední řadě soukromí investoři. Mimo níže uvedené akce realizujeme každý rok další akce menšího rozsahu jako jsou například malé vodohospodářské objety (ČS, ATS, VDJ, ÚV, ČOV), systémy (TZB,BMS) a drobné elektroinstalace a s tím spojené služby (projekční činnost, poradenství, revize elektrických instalací).

Nový příspěvek

Nominal

Centrem topného systému je mohutná akumulační nádrž. Primárními zdroji tepla jsou jednokomorový peletkový kotel s rotačním hořákem a elektrokotel, součástí areálu je i solární louka.

FARMA VRŠCE

Úpravna vody pro MAVE Jičín, a.s.
Naší dodávkou byla elektrická část nově zbudovaných zdrojů vody.

VDJ SIRÁKOV

Pro společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. jsme provedli rekonstrukci vodojemu v obci Sirákov. Naše společnost se na akci podílela kompletní dodávkou elektro a elektromontáží a systému měření a regulace. Součástí byl také sběr dat na cloudový dispečink obce Sirákov.

Vodovod Komárovice – vrt B9 + VDJ + ÚV Komárovice, část elektro a MaR

Našim úkolem byla nová elektroinstalace objektů úpravny vody a vrtu B9 a měření a regulace strojně-technologické části.

Vodárna a vodní zdroj Synalov

Na vodárně je použita komunikační linka Modbus pro komunikaci s řídicím systémem. Veškerá technologie je monitorována a řízena z počítače na obecním úřadě.

Nový vodojem, úpravna vody a nový vrt v obci Zahrádky

Výrobní projektová dokumentace elektro a MaR. Kompletní elektromontážní práce, stavební elektroinstalace, dodávka MaR včetně cloudové vizualizace.

Mobilní úpravna vody

Mobilní úpravna vody má zajistit produkci vysoce kvalitní pitné vody tam, kde je potřeba připravovat pitnou vodu okamžitě bez předchozího testování těchto zdrojů. Tam kde jde o improvizované podmínky nasazení. 

Automatická tlaková stanice v obci Mosty u Jablunkova

Projektová dokumentace, dodávka MaR, včetně silnoproudé elektroinstalace nově zbudovaného objektu ATS, který slouží k tlakovému posílení vodovodního řadu v lokalitě „Polomská“.

Revitalizace vegetační ČOV v obci Sklené

Dodávka elektroinstalace pro recirkulační čerpadla včetně přenosu poruchových stavů, pomocí GSM a GPSR.

Bytový dům Terasy Plzeňská

V tomto objektu byly provedeny kompletní elektroinstalační práce silnoproudu a slaboproudu. Práce byly prováděny během roku 2021 a probíhaly v několika etapách. Stavební práce i práce na elektroinstalacích se museli podřídit poloze vznikajícího objektu, neboť dům je kaskádově vsazen do stráně.

Vrt v obci Domašov u Šternberka

Naším úkolem bylo propojení nově zbudovaného vrtu DOM-1 se stávající úpravnou vody  a  zajištění automatického čerpání.
Součástí prací byla i výměna stávajícího technicky nevyhovujícího rozvaděče úpravny vody.

Úpravna vody pro obec Velké Heraltice

Naše společnost se na tomto projektu podílela kompletní dodávkou elektro a elektromontáží a systému měření a regulace.

Úpravna vody pro městys Brtnice

Kompletní dodávka elektra, LPS, MaR a vizualizace pro projekt rekonstrukce stávající úpravny vody v obci Brtnice.

Intenzifikace úpravny vody na VDJ Ostrov nad Oslavou

Dodávka částí elektro, MaR a vizualizace pro projekt intenzifikace a modernizace technologie úpravny vody v obci Ostrov nad Oslavou.

Vodojem a úpravna vody pro obec Čížov

V roce 2021 se firma 4control s. r. o. podílela na realizaci nové technologie pro úpravnu vody v obci Čížov v kraji Vysočina a to v částech elektro, MaR a vizualizace.

Úpravna vody pro obec Zlatá

V roce 2021 firma 4control s. r. o. realizovala dodávku částí MaR a vizulizace pro projekt dodávky nové technologie pro úpravnu vody v obci Zlatá.

Nová budova obvodního oddělení PČR

Ve Velkém Meziříčí byla v roce 2021 dokončena stavba nové budovy obvodního oddělení policie České republiky.
Společnost 4control s. r. o. se na výstavbě podílela dodávkou části MaR.

Automatická tlaková stanice pro obchodní centrum v Jihlavě

Automatické tlakové stanice (ATS) jsou určeny pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody.

Úpravna vody Zaječov – Nanofiltrace

Vybudování nového objektu úpravny povrchové vody a rekonstrukce  vodojemu v oblasti CHKO Brdy.

Vodovod Kolešovice, Heřmanova Zderaz

V lokalitě obce Kolešovice byly vybudovány dva vrty k stávajícímu nevyužívanému vrtu a nový objekt úpravny vody s aeračním zařízením, pískovými tlakovými filtry s řídicí jednotkou, zajišťující jejich automatický provoz, čerpadly vody nátoku do filtru a pro praní filtru, čerpadly upravené vody do vzdáleného nově zbudovaného vodojemu.

Úpravna vody pro DZV Nova, a. s.

Dodávka elektro, MaR a centrálního dispečinku pro realizaci nové technologie na odstranění vysokých hodnot manganu z mísené vody ze studen a vrtů, včetně provzdušnění, kompletního chemického a kalového hospodářství ÚV farmy  DZV NOVA, a.s..

Bytový dům Božínka

Developerský projekt Božínka stavební společnosti Ideastav Stavební je rezidenčním projektem novostavby bytového domu v městské části Praha 5.

ČOV a kanalizace obce Jívová

Kompletní dodávka elektromontážních prací, včetně Měření a Regulace pro čističku odpadních vod.

Depo kolejových vozidel Česká Třebová

Osvětlení montážní jámy podúrovňového soustruhu Hegenscheidt z roku 1964 pro soustružení kolejových vozidel.

Kotelna ZŠ Oslavice

Provoz kotelny je řízen řídicím systémem firmy AMiT. Řídicí systém monitoruje stav zdrojů, teplot a čidel.

Loděnice Dukla

Společnost 4control s.r.o. zrealizovala kompletní dodávku a montáž systému Měření a Regulace.

Osvětlení hřiště Velké Meziříčí

Společnost 4 control s. r. o. zrealizovala dodávku a montáž elektroinstalací, osvětlení hřiště a přípojku NN.

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu včetně restaurování sněmovního sálu.

Vodovod Chocerady

Akce VODOVOD CHOCERADY zahrnovala vybudování nové ÚV Obora, rekonstrukci čerpací stanice a rekonstrukci – rozšíření – objektu Vodojemu Komorní Hrádek.

Úpravna vod Chotěšov

Provoz nově zbudované úpravny vody je řízen řídícím systémem, který monitoruje stav vodoměrů, hladin, motorů a čidel.

Vodní dílo Boskovice

Jedná se o provedení monitorovacího systému vodního díla Boskovice, a to včetně vizualizace SCADA a přenosem dat na centrální dispečink.

Vrt Nadlesí

Provoz ÚV a vzdáleného nového vrtu je řízen systémem WAGO, který monitoruje stav vodoměrů, hladin, motorů a čidel.

Úpravna vody pro obec Pňovany

čidel. Na základě aktuálních a žádaných hodnot, reálném času a chronologické posloupnosti řídí chod úpravny tak, aby byla zajištěna plynulá dodávka upravené vody.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2024 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí